چکش صافکاری تخت و گرد قرمز|چکش صافکاری نوک گرد|چکش صافکاری سر منحنی

چکش صافکاری تخت و گرد قرمز

Hammer flat and red round

چکش صافکاری تخت و گرد قرمز

کد محصول A(mm) B(mm) L1(mm) L(mm) بسته بندی در
بسته کارتن
JFAA0233 40 38*38 98,5 325 6 36
چکش صافکاری نوک گرد

Rounded hammer blade

چکش صافکاری نوک گرد

کد محصول A(mm) L1(mm) L(mm) بسته بندی در
بسته کارتن
JFAC0333 40 138 325 6 36
چکش صافکاری سر منحنی

Curved head flathead hammer

چکش صافکاری سر منحنی

کد محصول A(mm) L1(mm) L(mm) بسته بندی در
بسته کارتن
JFAC0233 40 140 325 6 36