صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/toptolir/public_html/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/av-helper-masonry.php on line 368

گاز

به علت فشار زياد درون حفره نفتي، مقدار زيادي از گاز در نفت خام حل شده است. به همين دليل نفت خامي را که از چاه بيرون مي آيد، قبل از انتقال دادن به پالايشگاه، ابتدا به دستگاه تفکيک مخصوصي مي برند تا قسمت اعظم گازهاي سبک و آب نمک آنرا جدا سازند.

گازي که مستقيماْْ از چاههاي نفت خارج مي شود با گازي که به اين وسيله از نفت خام تفکيک مي گردد، پس از تصفيه به صورت گاز طبيعي به وسيله ي شبکه ي گازرساني براي مصارف سوخت و صنايع پتروشيمي توزيع مي شود.

گاز طبيعي مخلوطي از ئيدروکربنهاي سيرشده سبک مانند متان، اتان و اندکي پروپان و بوتان است.

قسمت عمده اين گاز متان و مقدار کمتري اتان مي باشد.در اين گازها غالباْْ آثاري از نيتروژن، کربن دي اکسيد و گاهي ئيدروژن سولفيد و هليم وجود دارد.

پس از استخراج نفت آن را پالايش مي کنند.

پالایش نفت

پالايش نفت

پالايش نفت مجموعه عملياتي است که به وسيله آنها بسياري از مواد گوناگون از جمله بنزين، نفت سفيد، نفت گاز يا گازوئيل، نفت کوره، گريس، قير و غيره از نفت خام بدست مي آيد. عمليات اساسي پالايش نفت را به سه دسته کلي تقسيم مي کنند:

الف) جدا کردن مواد ( با استفاده از تقطير جزء به جزء)

ب) تبديل ( تبديل اجزاء نامرغوب و کم مصرف به اجزاء مرغوب در پالايشگاه)

ج ) تصفيه فرآورده هاي نفتي بيش از نيم قرن از مصرف فرآورده هاي نفتي به صورتي غير از سوخت مي گذرد. به مرور زمان و با پيشرفت علم و تکنولوژي، انسان تعداد روزافزوني از ئيدروکربنها را به طور خالص از ساير فرآورده هاي نفتي جدا کرده و به مصرف توليد ساير مواد شيميايي و صنعتي رسانيده است. صنايع وابسته به نفت را که از مواد نفتي محصولات غيرنفتي تهيه مي کنند را صنايع پتروشيمي مي نامند. مواد اوليه حاصل از صنعت نفت که براي تهيه ساير فرآورده هاي شيميايي به کار مي رود، مواد پتروشيمي ناميده مي شود.

99

Pictures